ننگرهار: ۲ بیز و۴ پوسته دشمن در حصارک تخلیه گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بعد از فتح ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار, ۲ بیز بزرگ و۴ پوسته دیگر دشمن را نیز فتح کردند وعساکر مستقر دران فرار نمودند. این مراکز قرار ذیل میباشد: ۱ ـ بیس منطقه جوکان پایو ۲ ـ پوسته بنام افریدی درمنطقه تالاشی جوکان که قبلا یکبار دیگر نیز فتح گردیده […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بعد از فتح ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار, ۲ بیز بزرگ و۴ پوسته دیگر دشمن را نیز فتح کردند وعساکر مستقر دران فرار نمودند.
این مراکز قرار ذیل میباشد:
۱ ـ بیس منطقه جوکان پایو
۲ ـ پوسته بنام افریدی درمنطقه تالاشی جوکان که قبلا یکبار دیگر نیز فتح گردیده بود.
۳ پوسته خور جوکان
۴ ـ پوسته شاپور که در اخر نرگوسی جوکان قرار داشت.
۵ ـ یک پوسته بزرگ قلعه سهاکیان.
۶ ـ بیس بزرگ دشمن که درمنطقه میان شیرزاد وحصارک موقعیت داشت.
خبرمیگوید که مراکز متذکره تصفیه گردید وساحه حاکمیت مجاهدین زیاد توسعه یافت ومردم از شرآنان برای دایم نجات یافتند.
۸/۷/۲۰۲۱