ننگرهار: یک عسکر کماندوی مزدور درسرخرود کشته شد

براساس خبر، دیشب مجاهدین امارت اسلامی عساکر اجیر را درمنطقه قلعه بختان مربوطات ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار، مورد حمله قرار دادند. که درنتیجه یک عسکر کماندوی مزدور بنام احسان الله که مدت 10 سال درصف دشمن ایفاء وظیفه کرده بود, بهلاکت رسید.

براساس خبر، دیشب مجاهدین امارت اسلامی عساکر اجیر را درمنطقه قلعه بختان مربوطات ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار، مورد حمله قرار دادند. که درنتیجه یک عسکر کماندوی مزدور بنام احسان الله که مدت 10 سال درصف دشمن ایفاء وظیفه کرده بود, بهلاکت رسید.