ننگرهار: یک تن اربکی مسلح درخوگیانی به مجاهدین تسلیم شد

به اساس خبر، یک تن اربکی مسلح (عارف الله فرزند ظاهر خان) درمنطقه ممله ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شد. اربکی یاد شده دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه ، مجاهدین تسلیم شد ویک میل کلاشنکوف را نیز به مجاهدین تسلیم داد.

به اساس خبر، یک تن اربکی مسلح (عارف الله فرزند ظاهر خان) درمنطقه ممله ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شد.

اربکی یاد شده دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه ، مجاهدین تسلیم شد ویک میل کلاشنکوف را نیز به مجاهدین تسلیم داد.