ننگرهار: یک تن اربکی در پچیرآگام با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر، یک تن اربکی  در ولسوالی پچیرآگام ولایت ننگرهار با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد. اربکی متذکره باشنده قریه گریخیل دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.

بر اساس خبر، یک تن اربکی  در ولسوالی پچیرآگام ولایت ننگرهار با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد.

اربکی متذکره باشنده قریه گریخیل دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.