ننگرهار: یک تانگ دشمن درخوگیانی تخریب وسرنشینان آن کشته شدند

بر اساس خبر، یک تانگ عساکر اداره مزدور  درمنطقه نکرخیل ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار شکار ماین گردید که دراثران تانگ تخریب وتمام سرنشینان آن همه کشته وزخمی شدند.

بر اساس خبر، یک تانگ عساکر اداره مزدور  درمنطقه نکرخیل ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار شکار ماین گردید که دراثران تانگ تخریب وتمام سرنشینان آن همه کشته وزخمی شدند.