ننگرهار: یکعراده رینجر اربکی ها در خوگیانی هدف ماین قرار گرفت

بر اساس خبر, یک عرا ده رینجر ملیشه های اربکی در منطقه لغدره ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار شکار ماین گردید انفجار چاشت دیروز صورت گرفت که دراثران رینجر تخریب گردید وتمام سرنشینان ان کشته وزخمی شدند.

بر اساس خبر, یک عرا ده رینجر ملیشه های اربکی در منطقه لغدره ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار شکار ماین گردید
انفجار چاشت دیروز صورت گرفت که دراثران رینجر تخریب گردید وتمام سرنشینان ان کشته وزخمی شدند.