ننگرهار: پولیس اداره مزدور در گوشته از ۲ پوسته شان فرار نمودند

به اساس خبر، پولیس اداره مزدور در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار از دو پوسته مهم فرار نمودند پوسته های یاد شده که درمنطقه خوگان موقعیت داشت وتحت محاصره شدید مجاهدین بود که از خوف حملات مجاهدین پوسته را رها کرده فرار نمودند. خبرمیگوید که با تسخیر این دو پوسته منطقه وسیع ومهم تحت کنترول مجاهدین […]

به اساس خبر، پولیس اداره مزدور در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار از دو پوسته مهم فرار نمودند

پوسته های یاد شده که درمنطقه خوگان موقعیت داشت وتحت محاصره شدید مجاهدین بود که از خوف حملات مجاهدین پوسته را رها کرده فرار نمودند.

خبرمیگوید که با تسخیر این دو پوسته منطقه وسیع ومهم تحت کنترول مجاهدین قرارگرفت.