ننگرهار: وحشی های اداره مزدور در کامه بالای خانه های مردم عامه چاپه زدند

بر اساس خبر, عساکروحشی دشمن در منطقه داربنگ ولسوالی کامه ولایت ننگرهار وحشیانه چاپه زدند. این وحشت دیشب انجام یافت ودر پایان یک تن ملکی بی دفاع بنام سعود را باخود بردند. قابل ذکر است که دشمن شکستخوره غرض پنهان کردن شکست شان بالای خانه های مردم عامه چاپه می اندازند وافراد بی دفاع ملکی […]

بر اساس خبر, عساکروحشی دشمن در منطقه داربنگ ولسوالی کامه ولایت ننگرهار وحشیانه چاپه زدند.
این وحشت دیشب انجام یافت ودر پایان یک تن ملکی بی دفاع بنام سعود را باخود بردند.
قابل ذکر است که دشمن شکستخوره غرض پنهان کردن شکست شان بالای خانه های مردم عامه چاپه می اندازند وافراد بی دفاع ملکی را بنام مجاهدین روانه زندان می سازند.