ننگرهار: والی این ولایت با تمام مسئولین ولسوالی ها دیدار نمود

بر اساس خبر, مسئول نظامی ولایت ننگرهار در ولسوالی مفتوحه حصارک این ولایت پیران اوضاع امنیتی وانسجام امور ملکی اجلاس مهمی داشت ودراین اجلاس تمام رئیس های شرکت های این ولایت نیز حضور داشت ودر مورد موضوعات مهم, عام المنفعه ورفع مشکلات مردم وضاحت های تفصیلی ومعلومات لازم ارایه نمودند. ودرپایان مسئول نظامی این ولایت […]

بر اساس خبر, مسئول نظامی ولایت ننگرهار در ولسوالی مفتوحه حصارک این ولایت پیران اوضاع امنیتی وانسجام امور ملکی اجلاس مهمی داشت ودراین اجلاس تمام رئیس های شرکت های این ولایت نیز حضور داشت ودر مورد موضوعات مهم, عام المنفعه ورفع مشکلات مردم وضاحت های تفصیلی ومعلومات لازم ارایه نمودند.
ودرپایان مسئول نظامی این ولایت هدایات لازم داده واشتراک کننده گان ازتطبیق آن اطمینان دادند.