ننگرهار: میان کمیسیون ها درحصارک اجلاس مشترک دایر گردید

بر اساس خبر, مسئولین کمیسیون های امارت اسلامی در مسجد جامع نزدیک ساختان ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار اجلاس مشترک دایر نمودند. این اجلاس دیروز با اشتراک علمای کرام, بزرگان قومی, موی سفیدان وجوانان تدیرو یافت درجریان آن هئیت حلقه دعوت وارشاد, مسئولین این ولایت, مسئولین تعلیم وتربیه سخنرانی نمودند وبمردم در مورد فتح این ولسوالی […]

بر اساس خبر, مسئولین کمیسیون های امارت اسلامی در مسجد جامع نزدیک ساختان ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار اجلاس مشترک دایر نمودند.
این اجلاس دیروز با اشتراک علمای کرام, بزرگان قومی, موی سفیدان وجوانان تدیرو یافت درجریان آن هئیت حلقه دعوت وارشاد, مسئولین این ولایت, مسئولین تعلیم وتربیه سخنرانی نمودند وبمردم در مورد فتح این ولسوالی مبارک نیز گفتند.
همچنان بمردم درمورد تأمین امنیت جان مال شان کاملا اطمینان داده شدند ودر مورد شک وتردید بعض پالیسی های امارت اسلامی نیز معلومات دادند.