ننگرهار: قوای دشمن در خوگیانی با شکست مواجه شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک قوای دشمن درمنطقه ستری ترمی ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار حمله کردند. قوای دشمن میخواست به ساحات تحت کنترول مجاهدین داخل شوند که با واکنش تند مجاهدین روبرو گردید وقوای دشمن مجبور به عقب نشینی گردیده فرار نمود وساحه را کاملا ترک گفتند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک قوای دشمن درمنطقه ستری ترمی ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار حمله کردند.

قوای دشمن میخواست به ساحات تحت کنترول مجاهدین داخل شوند که با واکنش تند مجاهدین روبرو گردید وقوای دشمن مجبور به عقب نشینی گردیده فرار نمود وساحه را کاملا ترک گفتند.