ننگرهار: قرارگاه اربکی ها در درخوگیانی هاوان کاری گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر یک قرارگاه ملیشه های اربکی در منطقه ممله ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار حمله راکتی نمودند. حمله ساعت ۷ شام امروز صورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر یک قرارگاه ملیشه های اربکی در منطقه ممله ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار حمله راکتی نمودند.

حمله ساعت ۷ شام امروز صورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.