ننگرهار: عساکر دشمن درخوگیانی ۳ پوسته شان را تخلیه کردند

بر اساس خبر، عساکر دشمن در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار  ۳ پوسته شان را تخلیه کردند. این پوسته ها  که درمنطقه نکرخیل وممله موقعیت داشت دراثر حملات مجاهدین امارت اسلامی  تخلیه گردید وعساکر مستقر درآن فرار  کردند واکنون پوسته های تحت کنترول مجاهدین قرار دارد.

بر اساس خبر، عساکر دشمن در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار  ۳ پوسته شان را تخلیه کردند.

این پوسته ها  که درمنطقه نکرخیل وممله موقعیت داشت دراثر حملات مجاهدین امارت اسلامی  تخلیه گردید وعساکر مستقر درآن فرار  کردند واکنون پوسته های تحت کنترول مجاهدین قرار دارد.