ننگرهار: دراثر هاوان کاری دشمن درخوگیانی، خانه های مردم تخریب و۷ تن ملکی بی دفاع شهید وزخمی شدند

بر اساس خبر، عساکروحشی دشمن غرض عملیات به مناطق ستری ترمی وکمی ترمی ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار آمدند وهنگام آمدن خانه های مردم را هاوان کاری کردند که دراثران این جنایت قصدی دشمن شمار زیاد خانه های مردم عامه تخریب گردید و۶ عضو یک خانواده زخمی ویک طفل به شهادت رسید.

بر اساس خبر، عساکروحشی دشمن غرض عملیات به مناطق ستری ترمی وکمی ترمی ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار آمدند وهنگام آمدن خانه های مردم را هاوان کاری کردند که دراثران این جنایت قصدی دشمن شمار زیاد خانه های مردم عامه تخریب گردید و۶ عضو یک خانواده زخمی ویک طفل به شهادت رسید.