ننگرهار:غرض بهبود امور تعلیمی گردهمایی باشکوهی برگزار گردید/تصویری

براساس خبر، به ابتکار مسئولین تعلیم وتربیه امارت  اسلامی برای ولسوالی های غنی خیل، بتی کوت، مهمنددره، اچین، سپین غر ولعلپور ولایت ننگرهار غرض بهبود هرپه بیشتر امور تعلیمی گردهمای شکوهمندی برگزار گردید. درجلسه برعلاوه از مسئولین تعلیم وتربیه ولسوالی های متذکره، مسئولین نظامی وملکی امارت اسلامی، مسئولین جلب وجذب ودعوت ارشاد، وعلماء کرام ، […]

براساس خبر، به ابتکار مسئولین تعلیم وتربیه امارت  اسلامی برای ولسوالی های غنی خیل، بتی کوت، مهمنددره، اچین، سپین غر ولعلپور ولایت ننگرهار غرض بهبود هرپه بیشتر امور تعلیمی گردهمای شکوهمندی برگزار گردید.

درجلسه برعلاوه از مسئولین تعلیم وتربیه ولسوالی های متذکره، مسئولین نظامی وملکی امارت اسلامی، مسئولین جلب وجذب ودعوت ارشاد، وعلماء کرام ، بزرگان قومی ومهتمیمین مدارس دینی واستادان دارلحفاظ ومدیران مکاتب، سرمعلمین، وشاگردان ممتاز مکاتب ومدارس ومردم متدین شش ولسوالی یادشده اشتراک نمودند.

جلسه ساعت ۹ صبح امروز با قرائت آیات چندی از قرآن کریم آغاز گردید وبرعلاوه از مسئولین، علماء کرام همه جانبه سخنرانی نمودند وهمه سخنان شان درمحور تعلیم وتربیه می چرخید، وپیرامون اهمیت تعلیم وتربیه، دفاع  وضرورت آن صحبت بعمل آمد وبویژه از مسئولین تعلیم وتربیه سپاس گذاری وحمایت صورت گرفت وعلماء کرام وبزرگان قومی از لوائح ومقررات تعلیم وتربیه اعلان حمایت نمودند وتاکید کردند که به هیچکس اجازه نخواهند داد تا درمنطقه به سلسله تعلیم وتربیه مزاحمت ایجاد نمایند.

مسؤلین تعلیم وتربیه امارت اسلامی  از علماء کرام، بزرگان قومی، مدیران مکاتب واشخاص مسلکی خواستند تا برای بهبود هرچه بیشتر تعلیم وتربیه با آنان همکاری نمایند،مشوره های مثب بدهند ودروازه انتقام سالم هروقت باز میباشد وآنان را به کمبودی ها متوجه سازند وازسوی دیگر مردم وحاضرین جلسه از فعالیت های مسئولین تعلیم وتربیه امارت اسلامی شادمان به نظر میرسیدند وازمحبت وهمکاری امارت سلامی مطمین بودند.

درجریان سخنان مقرریرین نیز تاکید بعمل آمد که چنین مجالس تشویق آمیز نه تنها درتربیه نسل آینده کشور مفید میباشد بلکه سبب برآورده شدن آرامان های ملت ورضای الله متعالی میشود.

درکنار آن پیام ریاست محترم تعلیم وتربیه امارت اسلامی به خوانش گرفته شد ودران به ملت اطمینان داد شد که تاحد ممکن کوشاه هستند برای نسل آینده کشور زمینه علم وعرفان را مساعد سازند وبه تمام مسئولین تعلیم وتربیه تاکید صورت گرفته تا برای بهبود سلسله تعلیم وتربیه هرچه بیشتر فعالیت نمایند.

ودرپایان جلسه به علماء کرام، بزرگان قومی وشاگردان ممتاز مدارس ومکاتب ولسوالی های متذکره انعامات نقدی وتحایف توزیع گردید وبه شاگردان صنوف هشتم ونهم نتائیج  امتحانیکه چندی قبل توسط مسئولین تعلیم وتربیه اخذ گردیده بود، نیز اعلان گردید وبه شاگردان که نمرات اعلی کسب کرده بودند، نیزتحایف وانعامات هدیه گردید.

ودر آخرجلسه ساعت یک ظهر برای پیروزی امارت اسلامی دوعا های خصوصی صورت گرفت وجلسه پایان یافت.