نبرد در مرکز قندز بالای مراکز امنیتی دشمن جریان دارد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر پوسته های امنیتی عساکر اجیر درمنطقه کله گاو مربوطات مرکزولایت قندز آغاز گردید. نبرد عصر امروز آغاز وهنوز به شدت ادامه دارد که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است. […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر پوسته های امنیتی عساکر اجیر درمنطقه کله گاو مربوطات مرکزولایت قندز آغاز گردید.

نبرد عصر امروز آغاز وهنوز به شدت ادامه دارد که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

خبرمیگوید که عساکر جبون استقامت شان را از مردم بی گناه ملکی میگرند وبالای منازل مردم با سلاح های ثقیله وتوپخانه انداخت مینمایند که دراثران به مردم بی دفاع ملکی تلفات سنگین وارد گردیده است.