میدان وردگ: ۴۴ کارمند اداره مزدور در ولسوالی های مختلف با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۴۴ کارمند اداره مزدور طی چند روز گذشته در ولسوالی های مختلف ولایت میدان وردگ به مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. کارمندان متذکره که شامل عسکر, پولیس واربکی وکارمند امنیت بودند بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند […]

بر اساس خبر, ۴۴ کارمند اداره مزدور طی چند روز گذشته در ولسوالی های مختلف ولایت میدان وردگ به مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
کارمندان متذکره که شامل عسکر, پولیس واربکی وکارمند امنیت بودند بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
شهرت مختصر آنان قرار ذیل میباشد:
۱: حکمت الله ولدشیرآغا سیدآباد باشنده قریه تنگی سپین ورسک، عسکر
۲: سمیع الله ولدرحمت الله سیدآباد شاطر، عضو شبکې جاسوسی
۳: اجمل ولدعطامحمد باشنده قریه حسن خیل.
۴: عزیزالرحمن ولدرحمت گل بندچک امبوخاک بالا، پولیس
۵: اجمل ولداسماعیل بندچک امبوخاک بالا، اربکی
۶: زین الله ولدنصرالله بندچک خوات لور، قوماندان امنیه ولسوالی بندچک
۷: محب الله ولدرحمت الله نرخ تیتیمور قریه حاجیان، اربکی
۸: فضل الرحمن ولدعبدالجمیل نرخ موسی خیل، اربکی
۹: روح الله ولدفضل نرخ موسی خیل، اربکی
۱۰: محمدمحسن ولدسردارنرخ قریه سالو، اربکی
۱۱: محمدنعیم ولدمحمدنسیم نرخ قریه پیرداد، اربکی
۱۲: عبدالجبارولدمحمد نادرنرخ بازی خیل، اربکی
۱۳: زیرگل ولدعلی گل نرخ بازی خیل، اربکی
۱۴: جلال الدین ولدجلات خان نرخ اندړکلی
۱۵: سردارولی ولدداوودشاه نرخ اندر، کارمند شبکه جاسوسی
۱۶: فرهادولدحاجی اخترمحمد سیدآباد تیمورخیل
۱۷: محمد فهیم ولد عبدالرحمن سید آبادمستی خېل، ضابط
۱۸: هلال احمد ولدشیرگل سیدآباد سره کلا
۱۹: ضیاؤالحق ولدظفرخان سیدآباد تاج بېکی، فرقه مشر
۲۰: رفیع الله ولدامیرخان سیدآبادحسن خیل
۲۱: حکمت الله ولدعتیق الله سیدآباددشت ټوپ، عسکر
۲۲: علی محمدولدغلام حضرت ولسوالی جغتوعبدالرحیم خیل
۲۳: عبدالمنان ولدمیراجان مرکزمربوط قریه زنګیان، داکتر بخش نظامی محبس پل چرخی
۲۴: نورآغاولد سیدآغا مرکزملا خېل، پولیس
۲۵: کمال الدین ولدغلام محی الدین مرکزمربوط ملاخېل، اربکی
۲۶: مطیع الله ولدمیراجان بندچک ولسوالی قریه عربان عضو شبکه جاسوسی
۲۷: صفی الله ولدطلامحمدبندچک خوات نورخېل، پولیس
۲۸: محمدولی ولدمحمد معین بندچک قریه بکسمند درمې ، کماندو
۲۹: اخترګل ولدمحمدمعین بندچک قریه بکسمنددرمې ، کماندو
۳۰: اجمل ولدنصیراحمدبندچک عربان ذاکرخیل، پولیس
۳۱: محمدجاویدولدمحمدعارف نرخ ولسوالی کریمدادکلالان، اربکی
۳۲: فضل الربی ولدعبدالجبارنرخ کریمداد قریه پیاروخېل، اربکی
۳۳: نیازمحمدولدشېراحمد مرکزملاخېل، اربکی
۳۴: جان محمدولدمحمدصدیق مرکزملاخېل، اربکی
۳۵: وحیدالله ولدمحمدگل مرکزملاخېل، اربکی
۳۶: جان محمدولدلعل محمدمرکزملاخیل، اربکی
۳۷: علی محمدولدشیرمحمدنرخ دادل درمندیان، اربکی
۳۸: ظریف خان ولدزرعالم نرخ تاتروی، اربکی
۳۹: رحیم گل ولدثمرگل نرخ عباس خېل، کماندو
۴۰: محمدزاده ولدغلام نبی نرخ موسی خېل، قومندان اربکی ها
۴۱:نورالحق ولدمحمدزاده نرخ موسی خېل، اربکی
۴۲: عصمت الله ولدملاشمس الحق نرخ کریمداد قریه کلالان، عسکر
۴۳: خان ولی ولدنورالحق نرخ شهاب الدین، اربکی
۴۴: پیرمحمد ولد صالح محمد ولسوالی جلریز قریه تکانه پیتاب، اربکی
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.
همچنان از رویش مجاهدین با آنان اظهار رضایت کردند واز بر پا شدن یک نظام مستحکم اسلامی اعلان حمایت نمودند.