میدان وردگ: 4 عسکراداره کابل در چک با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, 4 عسکر اداره کابل از پوسته انتن ولسوالی چک ولایت میدان وردگ با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره هریک صدیق الله , پاینده ومحمد باشنده گان ولایت ننگرهار ومهتاب فرزند رحمت باشنده ولایت نورستان ظهر دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد […]

بر اساس خبر, 4 عسکر اداره کابل از پوسته انتن ولسوالی چک ولایت میدان وردگ با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره هریک صدیق الله , پاینده ومحمد باشنده گان ولایت ننگرهار ومهتاب فرزند رحمت باشنده ولایت نورستان ظهر دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت و3 میل تفنگ ایم 16 را نیز باخود آورده و به مجاهدین تسلیم دادند.