میدان وردگ: ۲ مکتب در جلریز توسط عساکردشمن تخریب گردید

بر اساس خبر، عساکروحشی دشمن درمنطقه زرلنگ ولسوالی جلریز ولایت میدان وردگ یک مکتب متوسطه را تحت آتش توپخانه دیسی قرادادند که دراثران مکتب آتش گرفت وتخریب گشت. همچنان در  ولسوالی نرخ از مرکزآن و لسوالی مناطق مسکونی هاوان کاری گردید که درمنطقه کان عزت یک مکتب ساحوی مورد اصابت قرارگرفت وتخریب گردید. خبرمیگوید که […]

بر اساس خبر، عساکروحشی دشمن درمنطقه زرلنگ ولسوالی جلریز ولایت میدان وردگ یک مکتب متوسطه را تحت آتش توپخانه دیسی قرادادند که دراثران مکتب آتش گرفت وتخریب گشت.

همچنان در  ولسوالی نرخ از مرکزآن و لسوالی مناطق مسکونی هاوان کاری گردید که درمنطقه کان عزت یک مکتب ساحوی مورد اصابت قرارگرفت وتخریب گردید.

خبرمیگوید که دراین هنگام در ساحه هرنوع تحرکات نظامی مجاهدین وجود نداشت .