میدان وردگ: یک کارمند شبکه جاسوسی دشمن در سیداباد با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر، یک کارمند شبکه جاسوسی دشمن بنام حکمت الله فرزند گل خان باشنده قریه بدیخیل  در ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد. کارمند متذکره بعد از درک حقایق وتلاش های مجاهدین منطقه صفوف دشمن را ترک گفته  وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی نمودند. […]

بر اساس خبر، یک کارمند شبکه جاسوسی دشمن بنام حکمت الله فرزند گل خان باشنده قریه بدیخیل  در ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.

کارمند متذکره بعد از درک حقایق وتلاش های مجاهدین منطقه صفوف دشمن را ترک گفته  وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی نمودند.

وتعهد سپرد که هر گز به اداره دست نشانده کابل باز نمی گردد وبه زندگی عادی سوق داده شد.