میدان وردگ: یک کارمند اداره کابل در نرخ با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر، یک کارمند اداره کابل  بنام نظر گل فرزند هاشم  باشنده قریه بادام ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد. کارمند متذکره که 12 سال با رژیم مزدور کار کرده است بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی […]

بر اساس خبر، یک کارمند اداره کابل  بنام نظر گل فرزند هاشم  باشنده قریه بادام ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد.

کارمند متذکره که 12 سال با رژیم مزدور کار کرده است بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.