میدان وردگ: یک پوسته مهم درمرکز محاصره است وبه دشمن تلفات وارد گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” برآن قوای دشمن درمنطقه راشکو بابا مربوطات میدان شهر مرکزولایت حمله کردند که قوای دشمن میخواست تا محاصره پوسته شان را برهم شکنند پوسته متذکره از۳ روز بدینسو محاصره است وبه دشمن تلفات سنگین جانی ومالی نیز وارد گردید اما دقیقا رقم آن به […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” برآن قوای دشمن درمنطقه راشکو بابا مربوطات میدان شهر مرکزولایت حمله کردند که قوای دشمن میخواست تا محاصره پوسته شان را برهم شکنند

پوسته متذکره از۳ روز بدینسو محاصره است وبه دشمن تلفات سنگین جانی ومالی نیز وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.

خبرمیگوید که پوسته هنوز هم در محاصره شدید مجاهدین قرار دارد.