میدان وردگ: یک پوسته دشمن درسیداباد تسخیر گردید

بر اساس خبر، عساکر دشمن  در سلسله فرار شان  ظهر امروز ازیک پوسته شان  درمنطقه شیخ اباد ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ فرار کردند. این پوسته پل که از چندین روز بدینسو تحت حملات ودر محاصره مجاهدین قرار داشت توسط عساکردشمن تخلیه گردید وفرار نمودند وبعدا مجاهدین وارد پوسته شدند وآنرا کاملا به آتش کشیدند […]

بر اساس خبر، عساکر دشمن  در سلسله فرار شان  ظهر امروز ازیک پوسته شان  درمنطقه شیخ اباد ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ فرار کردند.

این پوسته پل که از چندین روز بدینسو تحت حملات ودر محاصره مجاهدین قرار داشت توسط عساکردشمن تخلیه گردید وفرار نمودند وبعدا مجاهدین وارد پوسته شدند وآنرا کاملا به آتش کشیدند واکنون ساحه کاملا زیر حاکمیت مجاهدین قرار دارد.

قابل ذکر است که چند روز پیش یک پوسته مهم دشمن درمنطقه ملی خیل که تحت حملات شدید مجاهدین قرار داشت، تخلیه و عساکر مستقر درآن فرار نمودند ودیشب عساکردشمن از پوسته داگبغری نیز فرار کردند.

خبرمیگوید که اکنون مجاهدین  سه پوسته دیگر دشمن بنام پوسته تنگی دوراهی، هفت اسیا ویک پوسته بزرگ دیگر بنام پوسته عبدالمحی الدین که به قرارگاه مشهور است  در شاهراه عمومی کابل ـ قندهار موقعیت دارند، محاصره وتحت حملات شدید مجاهدین قرار داد.