میدان وردگ: یک عضو شبکه جاسوسی دشمن در مرکز با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر،  یک کارمند امنیت ملی دشمن در بنام محمد مبین فرزند مجنون باشنده قریه مشکو  مربوطات مرکز ولایت میدان وردگ با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد. کارمند متذکره که در ریاست دهم استخبارات ایفای وظیفه مینمود بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال […]

بر اساس خبر،  یک کارمند امنیت ملی دشمن در بنام محمد مبین فرزند مجنون باشنده قریه مشکو  مربوطات مرکز ولایت میدان وردگ با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد.

کارمند متذکره که در ریاست دهم استخبارات ایفای وظیفه مینمود بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.