میدان وردگ: یک عسکر در بند چک با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر, یک عسکر بنام محمد ربی فرزند عبدالقیوم در ولسوالی بند چک ولایت میدان وردگ با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد. عسکرمتذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.

بر اساس خبر, یک عسکر بنام محمد ربی فرزند عبدالقیوم در ولسوالی بند چک ولایت میدان وردگ با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.
عسکرمتذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.