میدان وردگ: یک عسکر اداره مزدور در نرخ با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر, یک عسکر اداره مزدور بنام شاه پور فرزند صاحب جان باشنده قریه موسی خیل ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد عسکر متذکره که مدت 5 سال در صفوف دشمن فعالیت داشت, دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از […]

بر اساس خبر, یک عسکر اداره مزدور بنام شاه پور فرزند صاحب جان باشنده قریه موسی خیل ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد
عسکر متذکره که مدت 5 سال در صفوف دشمن فعالیت داشت, دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.