میدان وردگ: یک عسکراداره مزدور در سیداباد با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر, یک عسکر اداره مزدور بنام گل سمین فرزند جلال الدین باشنده قریه دوآب دره تنگی ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد. عسکرمتذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به […]

بر اساس خبر, یک عسکر اداره مزدور بنام گل سمین فرزند جلال الدین باشنده قریه دوآب دره تنگی ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.
عسکرمتذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.