میدان وردگ: یک تن اربکی در نرخ با مجاهدین پیوست

بر اساس خبر، یک تن اربکی بنام حمیدالله فرزند نقیب الله باشنده قریه کان عزت در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد. اربکی متذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره […]

بر اساس خبر، یک تن اربکی بنام حمیدالله فرزند نقیب الله باشنده قریه کان عزت در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد.

اربکی متذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.