میدان وردگ: یک تن اربکی در سیداباد کشته شد

بر اساس خبر، یک تن اربکی در منطقه اوتریو ولسوالی سیداباد ومیدان وردگ کشته شد. اربکی متذکره بوسیله درازنوف هدف قرار گرفت وجابجا بهلاکت رسید. همچنان در منطقه زرنی آن ولسوالی بریک گزمه دشمن حمله مسلحانه نیز انجام یافت وبه دشمن تلفات وارد گردید اما رقم ان به دست نه امده است.

بر اساس خبر، یک تن اربکی در منطقه اوتریو ولسوالی سیداباد ومیدان وردگ کشته شد.

اربکی متذکره بوسیله درازنوف هدف قرار گرفت وجابجا بهلاکت رسید.

همچنان در منطقه زرنی آن ولسوالی بریک گزمه دشمن حمله مسلحانه نیز انجام یافت وبه دشمن تلفات وارد گردید اما رقم ان به دست نه امده است.