میدان وردگ: یک تن اربکی در جلریز با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر، یک تن اربکی بنام حمیدالله فرزند محس باشنده قریه جمیل ولسوالی جلریز و لایت میدان وردگ با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد. اربکی متذکره که درمنطقه شان بحیث اربکی ایفای وظیفه نموده است بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. […]

بر اساس خبر، یک تن اربکی بنام حمیدالله فرزند محس باشنده قریه جمیل ولسوالی جلریز و لایت میدان وردگ با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد.

اربکی متذکره که درمنطقه شان بحیث اربکی ایفای وظیفه نموده است بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.