میدان وردگ: مجاهدین با همکاری مردم در جغتو ۲۱ کیلومتر سرک را بازسازی کردند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  با همکاری مردم منطقه  در ولسوالی جغتو ولایت میدان وردگ ۲۱ کیلو متر سرک را بازسازی کردند. این سرک مهم  که ولسوالی خواجه عمری این ولایت را با ولسوالی چک وصل مینماید بازسازی گردید وبرای استفاده سپرده شد. خبرمیگوید که مردم از باسازی این سرک بسیار زیاد اظهار خوشی […]

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  با همکاری مردم منطقه  در ولسوالی جغتو ولایت میدان وردگ ۲۱ کیلو متر سرک را بازسازی کردند.

این سرک مهم  که ولسوالی خواجه عمری این ولایت را با ولسوالی چک وصل مینماید بازسازی گردید وبرای استفاده سپرده شد.

خبرمیگوید که مردم از باسازی این سرک بسیار زیاد اظهار خوشی کردند ودر راستا ترقی وآبادی کشور یک گام مثبت خوانده شد.