میدان وردگ: قومندان کندک قل اردوی 203 تندر در نرخ کشته شد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته عساکر اداره مزدور درمنطقه دورانی ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ حمله تاکتیکی انجام دادند. حمله ساعت 11 چاشت دیروز صورت گرفت که درجریان آن, محمود وردگ قومندان کندک حمایوی قل اردوی 203 تندر بوسیله درازکوف هدف قرار گرفت وجابجا به جزای اعمال اش رسیده کشته شد.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته عساکر اداره مزدور درمنطقه دورانی ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ حمله تاکتیکی انجام دادند.
حمله ساعت 11 چاشت دیروز صورت گرفت که درجریان آن, محمود وردگ قومندان کندک حمایوی قل اردوی 203 تندر بوسیله درازکوف هدف قرار گرفت وجابجا به جزای اعمال اش رسیده کشته شد.