میدان وردگ: ساختمان ولسوالی نرخ مورد حمله راکتی قرارگرفت

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر ساختمان ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ حمله راکتی نمودند. که دراثرآن موشک ها به هدف اصابت نمود وبه ساختمان ولسوالی خسارات زیادی وارد گردید.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر ساختمان ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ حمله راکتی نمودند.

که دراثرآن موشک ها به هدف اصابت نمود وبه ساختمان ولسوالی خسارات زیادی وارد گردید.