میدان وردگ: دراثر حملات جداگانه در سیداباد، به دشمن تلفات وارد گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  موضع پوسته عساکر اداره مزدور را درمنطقه زرکخیل ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ هدف سلاح هشتاد دو قرار دادند وکامل نابود گردید. همچنان در مرکز همین ولسوالی یک عسکر با سلاح درازکوف کشته شد. همچنان در مربوطات آن ولسوالی یک تن برید میل اردوی مزدور بنام وحید فرزند غلام […]

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  موضع پوسته عساکر اداره مزدور را درمنطقه زرکخیل ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ هدف سلاح هشتاد دو قرار دادند وکامل نابود گردید.

همچنان در مرکز همین ولسوالی یک عسکر با سلاح درازکوف کشته شد.

همچنان در مربوطات آن ولسوالی یک تن برید میل اردوی مزدور بنام وحید فرزند غلام سخی  باشنده ولسوالی انجیل ولایت هراب بود  واکنو بحیث امر کندک ایفای وظیفه مینمود نیز کشته شد.