میدان وردگ: دراثریک انفجار در جلگه, یک عسکرکشته شد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی عساکرشمن را درنزدیک قرارگاه شان واقع منطقه هزاره ها ولسوالی جلگه ولایت میدان وردگ هدف انفجار تاکتیکی قرار دادند. انفجار دیروز صورت گرفت ویک عسکرمزدور کشته شد.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی عساکرشمن را درنزدیک قرارگاه شان واقع منطقه هزاره ها ولسوالی جلگه ولایت میدان وردگ هدف انفجار تاکتیکی قرار دادند.
انفجار دیروز صورت گرفت ویک عسکرمزدور کشته شد.