میدان هوایی بگرام برای بار سوم مورد حمله راکتی قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” میدان هوایی بگرام ولایت پروان را مورد حمله راکتی قرار دادند. حمله ساعت ناوقت دیشب بالای پایگاه عساکر اشغالگر امریکایی برای بار سوم صورت گرفت. خبرمیگوید که راکت ها دقیقا به هدف اصابت نمود که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” میدان هوایی بگرام ولایت پروان را مورد حمله راکتی قرار دادند.

حمله ساعت ناوقت دیشب بالای پایگاه عساکر اشغالگر امریکایی برای بار سوم صورت گرفت.

خبرمیگوید که راکت ها دقیقا به هدف اصابت نمود که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.