مرکز ولسوالی غازی آباد با تمام محلقات, ۵ بیز و۱۵ پوسته بدست مجاهدین افتاد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی پری شب مرکز ولسوالی غازی اباد, قومندانی امنیه وتمام تاسیسات وپوسته های دفاعی آن را از وجود دشمن تصفیه وتحت کنترول خود در آوردند. خبرمیگوید که این ولسوالی با تمام بیز وپوسته های آن در محاصره شدید مجاهدین قرار داشت که بالاخره یوم پنجشنبه گذشته مرکز ولسوالی با ۴ […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی پری شب مرکز ولسوالی غازی اباد, قومندانی امنیه وتمام تاسیسات وپوسته های دفاعی آن را از وجود دشمن تصفیه وتحت کنترول خود در آوردند.
خبرمیگوید که این ولسوالی با تمام بیز وپوسته های آن در محاصره شدید مجاهدین قرار داشت که بالاخره یوم پنجشنبه گذشته مرکز ولسوالی با ۴ بیز و۱۵ پوسته امنیتی ان بدست مجاهدین افتاد.
درجریان درگیری قبل از فتح این ولسوالی , ۴ عسکرکشته و۵ تن دیگر شدند و۸۰ عسکر زنده دستگیر وبقیه پای به فرار نهادند.
همچنان ناوقت دیروز یک بیز دیگر آن که دراین ولسوالی باقی مانده بود, کاملا تحت کنترول مجاهدین قرار گرفت و۱۴۰ عسکر واربکی مستقر درآن زنده دستگیر شدند.
قابل ذکر است که در فتح این مراکز دشمن دراین ولسوالی شمار زیاد سلاح وتجهیزات, مهمات, وسائط وابزارنظامی بدست مجاهدین افتاده است.
نام های بیز ها وپوسته های فتح شده دراین ولسوالی قرار ذیل میباشد:
۱: بیز جلاله ( اردو)
۲: بیز جلاله و ۷ پوسته دفاعی ( اردو)
۳: پوسته شالیزارې (اربکی ها)
۴: بیز بارگام ( اردو)
۵: ۶ پوسته دفاعی بیز بارگام (اردو )
۶ پوسته پمپ (اربکی ها)
۷ پوسته بزرگ انگاریا بریالی ( اردو)
۸: پوسته شش ( اربکی ها)
۹: پوسته سپینه (اربکی ها)
۱۰: پوسته هفت (اربکی ها)
۱۱: پوسته غازی ابا قریه نشه گام ولسوالی مرکزی
۱۲: پوسته بازار نشه گام
۱۳: پوسته پل کاسگل (اربکی ها)
۱۴: پوسته بزرگ کناسېر(اربکی ها)
۱۵: پوسته کافر ( اربکی ها)
۱۶: پوسته شین دوپی ( اربکی ها]
۱۷: پوسته سپینه گته (اربکی ها)
۱۸: پوسته غلوکندی (اربکی ها)
۱۹: بیز شرغشو ( مرکز بزرگ اربکی ها)
۲۰: بیز څونک ( اردو)
۲۱: پوسته دفاعی بیز څونک ( اردو)
‏۲۲‏/۰۷‏/۲۰۲۱