مجاهدین شاهراه عمومی کنرو نورستان را بروی دشمن مسدود ساخته اند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم از ۱۵ روز بدینسو شاهراه عمومی کنر ـ نورستان را تا اکنون بروی دشمن مسدود ساختند. مجاهدین این شاهراه را در ولسوالی ناری مسدود ساخته اند که در نتیجه آن راه اکمالاتی ولسوالی ناری نیز مسدود گردیده است. به اساس گذارش ها، دشمن نتوانیسته اند […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم از ۱۵ روز بدینسو شاهراه عمومی کنر ـ نورستان را تا اکنون بروی دشمن مسدود ساختند.

مجاهدین این شاهراه را در ولسوالی ناری مسدود ساخته اند که در نتیجه آن راه اکمالاتی ولسوالی ناری نیز مسدود گردیده است.

به اساس گذارش ها، دشمن نتوانیسته اند طی ۱۵ روز این شاهراه را برای اکمالات شان باز نمایند.

خبرمیگوید که از این شاهراه صرف دشمن استفاده نمیتواند اما مردم ملکی بشکل عادی رفت وآمد میکنند وهیچ مانعی بمردم عام ایجاد نشده است.