لوگر: ۹ کارمند اداره مزدور با درک حقایق با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۹ عسکر, پولیس واربکی در ولسوالی های ازره ومحمد آغه ولایت لوگر با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت. اسامی آنان […]

بر اساس خبر, ۹ عسکر, پولیس واربکی در ولسوالی های ازره ومحمد آغه ولایت لوگر با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
اسامی آنان قرار ذیل میباشد:
۱: سیدمحمد ولد نورمحمد
۲: نورمحمد ولد محمد یونس
۳: عبدالقیوم ولد میراجان
۴: طلامحمد ولد علم الدین
۵: سراج الدی ولد عین الدین
۶: شریف الله ولد اسدالله
۷: محمد عظیم ولد عبد الرشید
۸: فرهاد ولد عبدالغفار
۹: طاوس ولد مومین خان
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.