لوگر: ۴ عسکر در مربوطات پل علم کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، ماین درمنطقه بادخواب مربوطات پل علم مر کزولایت لوگر عساکر اردوی مزدور را هدف قرار داد. انفجارساعت ۱۱ چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، ۲ عسکرمزدور شدیدا زخمی شدند. همچنان ساعت یک ظهر امروز عساکرمزدور نیز درنزدیک بیس خدر شکار ماین گردیدند که دراثران، یک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

به اساس خبر، ماین درمنطقه بادخواب مربوطات پل علم مر کزولایت لوگر عساکر اردوی مزدور را هدف قرار داد.

انفجارساعت ۱۱ چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، ۲ عسکرمزدور شدیدا زخمی شدند.

همچنان ساعت یک ظهر امروز عساکرمزدور نیز درنزدیک بیس خدر شکار ماین گردیدند که دراثران، یک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.