لوگر: 3 عسکرمزدور در برکی برک کشته شدند

بر اساس خبر، یک گزمه پیاده دشمن در منطقه شیروازه ولسوالی برکی برک ولایت لوگر شکار ماین گردید . انفجار دیروز صورت گرفت و2 عسکرمزدور کشته شدند. همچنان در پیش روی ولسوالی یک عسکر مزدور هدف قرار گرفت وکشته شد.

بر اساس خبر، یک گزمه پیاده دشمن در منطقه شیروازه ولسوالی برکی برک ولایت لوگر شکار ماین گردید .

انفجار دیروز صورت گرفت و2 عسکرمزدور کشته شدند.

همچنان در پیش روی ولسوالی یک عسکر مزدور هدف قرار گرفت وکشته شد.