لوگر: ۲ عسکردشمن در برکی برک کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر یک گزمه پیاده دشمن درنزدیک ساختمان مرکزی ولسوالی برکی برک ولایت لوگر حمله کردند ویک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر یک گزمه پیاده دشمن درنزدیک ساختمان مرکزی ولسوالی برکی برک ولایت لوگر حمله کردند ویک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.