لوگر: ۲ عسکردشمن درمربوطات پل علم کشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین چریکی امارت اسلامی در  مربوطات پل علم مرکزولایت لوگر ۲ عسکردشمن را بهلاکت رساندند. عساکردشمن طی یک حمله چریکی هدف قرار گرفتند وکشته شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین چریکی امارت اسلامی در  مربوطات پل علم مرکزولایت لوگر ۲ عسکردشمن را بهلاکت رساندند.

عساکردشمن طی یک حمله چریکی هدف قرار گرفتند وکشته شدند.