لوگر: ۱۳ عسکرمزدور در مرکز کشته وپوسته دشمن تسخیر گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر آن پوسته دشمن درمنطقه عمر اباد مربوطات پل علم مرکزولایت لوگر حمله کردند که سبب اذیت و آزار مردم بود ومناطق نزدیک پوسته همواره هاوان کاری میکردند که درنتیجه آن ۸ عسکرمزدور کشته وپوسته تسخیر گردید. خبرمیگوید که بعدا قوای دشمن روانه این ساحه شدند که یک تانگ […]

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر آن پوسته دشمن درمنطقه عمر اباد مربوطات پل علم مرکزولایت لوگر حمله کردند که سبب اذیت و آزار مردم بود ومناطق نزدیک پوسته همواره هاوان کاری میکردند که درنتیجه آن ۸ عسکرمزدور کشته وپوسته تسخیر گردید.

خبرمیگوید که بعدا قوای دشمن روانه این ساحه شدند که یک تانگ دشمن هدف ماین قرار گرفت وتخریب گشت و۵ عسکرمزدور دران کشته شدند.