لوگر: یک پوسته دشمن درمرکز مورد حمله قرارگرفت

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته عساکر اداره مزدور  درمنطقه قلعه وزیر مربوطات مرکزولایت لوگر حمله کردند. که دراثران پوسته تخریب گردید وشمارزیاد عسکر دران کشته وزخمی شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته عساکر اداره مزدور  درمنطقه قلعه وزیر مربوطات مرکزولایت لوگر حمله کردند.

که دراثران پوسته تخریب گردید وشمارزیاد عسکر دران کشته وزخمی شدند.