لوگر: یک قرارگاه و۳ پوسته دشمن تخلیه وبدست مجاهدین افتاد

بر اساس خبر, عساکر اداره مزدور ازیک قرارگاه و۳ پوسته شان که درمنطقه دبر میان ولسوالی چرخ ومرکز ولایت لوگر موقعیت داشت, فرارکردند ومراکز متذکره بدست مجاهدین افتاد. این مراکز ساعت ۱۲ بجه دیشب بعد از محاصره شدید تخلیه گردید ومنطقه کاملا از لوث وجود دشمن پاکسازی گردید.

بر اساس خبر, عساکر اداره مزدور ازیک قرارگاه و۳ پوسته شان که درمنطقه دبر میان ولسوالی چرخ ومرکز ولایت لوگر موقعیت داشت, فرارکردند ومراکز متذکره بدست مجاهدین افتاد.
این مراکز ساعت ۱۲ بجه دیشب بعد از محاصره شدید تخلیه گردید ومنطقه کاملا از لوث وجود دشمن پاکسازی گردید.