لوگر: یک قرارگاه دشمن در مرکز تخلیه گردید

براساس خبر، ظهر دیروز دراثر حملات پیهم مجاهدین امارت اسلامی بالای قرارگاه قلعه زرداد مربوطات مرکزولایت لوگر, عساکر مزدور اداره اجیرقرارگاه شان را تخلیه کردند. این قرارگاه ظهر دیروز تخلیه وعساکردشمن فرار کردند واکنون قرارگاه تحت کنترول مجاهدین قرار گرفت وتوسط مجاهدین به این قصد به آتش کشیده شد که دوباره دشمن از ان استفاده […]

براساس خبر، ظهر دیروز دراثر حملات پیهم مجاهدین امارت اسلامی بالای قرارگاه قلعه زرداد مربوطات مرکزولایت لوگر, عساکر مزدور اداره اجیرقرارگاه شان را تخلیه کردند.
این قرارگاه ظهر دیروز تخلیه وعساکردشمن فرار کردند واکنون قرارگاه تحت کنترول مجاهدین قرار گرفت وتوسط مجاهدین به این قصد به آتش کشیده شد که دوباره دشمن از ان استفاده نتواند.