لوگر: یک قرارگاه دشمن در مربوطات مرکز, تخلیه گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی یک قرارگاه دشمن را درمنطقه سرسنگ مربوطات پل علم مرکز ولایت لوگر تسخیر کردند. قرارگاه دشمن دراثر حملات مسلسل مجاهدین عصر دیروز تخلیه گردید وعساکر آن از منطقه فرار کردند. خبرمیگوید که منطقه متذکره از اهمیت استراتیژیک برخوردار است که اکنون تحت حاکمیت مجاهدین قرار دارد.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی یک قرارگاه دشمن را درمنطقه سرسنگ مربوطات پل علم مرکز ولایت لوگر تسخیر کردند.
قرارگاه دشمن دراثر حملات مسلسل مجاهدین عصر دیروز تخلیه گردید وعساکر آن از منطقه فرار کردند.
خبرمیگوید که منطقه متذکره از اهمیت استراتیژیک برخوردار است که اکنون تحت حاکمیت مجاهدین قرار دارد.