لوگر: یک عسکر مزدور در برکی برک کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته دشمن در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر حمله کردند. ویک عسکرمزدور کشته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته دشمن در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر حمله کردند.

ویک عسکرمزدور کشته شد.