لوگر: یک عسکر در چرخ کشته وشمار زیادی دیگر زخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر عساکرمزدور درمنطقه بسپجک ولسوالی چرخ ولایت لوگر هنگامی حمله کردند که عساکردشمن از پوسته بیرون شده بودند. که درنتیجه آن یک عسکرکشته وشمارزیادی دیگر زخمی شدند.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر عساکرمزدور درمنطقه بسپجک ولسوالی چرخ ولایت لوگر هنگامی حمله کردند که عساکردشمن از پوسته بیرون شده بودند.

که درنتیجه آن یک عسکرکشته وشمارزیادی دیگر زخمی شدند.